Adherirse Máis información

Manifesto Cara o restablecemento da legalidade na Fronteira Sur (Ceuta e Melilla)

QUEN?

O manifesto é impulsado por IRÍDIA – Centre per la Defensa dels Drets Humans, Fotomovimiento e Novact en defensa dos DDHH na Fronteira Sur.

COMO?

A través dun informe nos mostran a realidade nesta fronteira, ti podes adherirte ao manifesto de forma individual ou como colectivo.

ONDE?

Na fronteira sur do estado español, as Cida­des Au­tó­no­mas de Ceu­ta e Me­li­lla en­cón­transe no Nor­te de Áfri­ca a unha dis­tan­cia en­tre si de 382 qui­ló­me­tros. O es­pa­zo con­fi­gu­ra­do por és­tas con­xun­ta­men­te coas re­xións de Tán­xer e Na­dor é o es­pa­zo no que se atopa o ma­ior nú­me­ro de po­boa­ción mi­gran­te que pre­ten­de che­gar a Eu­ro­pa, xa sexa de ma­ne­ira te­rres­tre ou me­dian­te vía ma­rí­ti­ma.

CANDO?

Podes adherirte de forma inmediata, é unha campaña continua.

CANTO?

Non hai límite, difunde entre o teu círculo próximo esta información. É necesario que logremos iniciar un proceso de acumulación de forzas dende a sociedade civil que nos conduza a acadar de maneira urxente o restablecemento da legalidade na Fronteira Sur a través dunha estratexia multinivel de mobilización social e incidencia política coordinada.

POR QUE?

A Fronteira Sur é un espazo de aplicación excepcional do ordenamento xurídico no que as vulneracións de dereitos son sistemáticas.  Por todo isto, este proceso debe conducirnos a xerar un cambio de paradigma na política migratoria actual por outro que sexa respectuoso cos dereitos humanos das persoas migrantes e migradas.