DEREITOS HUMANOS: FRONTEIRA SUR

with Non hai comentarios

O pre­sen­te in­for­me au­dio­vi­sual é froito dun tra­ba­llo con­xun­to de mem­bros de Irí­dia – Cen­tre per la De­fen­sa dels Drets Hu­mans, Fo­to­mo­vi­mien­to y No­vact. Nel analizan a situación actual dos Dereitos Humanos na fronteira sur do Estado Español.

As Cida­des Au­tó­no­mas de Ceu­ta e Me­li­lla encóntranse no Nor­te de Áfri­ca a unha dis­tan­cia en­tre sí de 382 qui­ló­me­tros. O es­pa­zo con­fi­gu­ra­do por és­tas con­xun­ta­men­te coas re­xións de Tán­ger e Na­dor é o es­pa­zo no que se atopa o maior nú­me­ro de po­boa­ción mi­gran­te que pre­ten­de che­gar a Eu­ro­pa, xa sexa de ma­ne­ira te­rres­tre ou me­dian­te vía ma­rí­ti­ma.

Unha ferramenta moi visual que nos achega numerosos datos e nos pon en contexto da situación dos migrantes en Ceuta , Melilla e as areas colindantes de Marrocos.

http://ddhhfronterasur2017.org (Só dispoñible en castelán)