DEREITOS DIXITAIS EN ESPAÑA

with 4 Comentarios

A Lei Orgánica de Protección de Datos e Dereitos Dixitais (LOPD)1, aprobada o pasado 21 de Novembro, adapta á lei española os preceptos do Regulamento Xeral de Protección de Datos do Parlamento Europeo2, tratando temas relativos á privacidade na rede. Grazas ao título X desta lei, España vólvese pioneira no recoñecemento de moitos dos dereitos dixitais, aínda que a maioría son ampliacións de dereitos xa recoñecidos por outras leis ou aplicacións ao mundo dixital de dereitos fundamentais. Con todo, criticouse especialmente a ausencia de consulta pública e a opacidade das negociacións para regular aspectos que afectan aos devanditos dereitos fundamentais.

A lei inclúe dereitos como o da neutralidade da internet, que impediría ás operadoras telefónicas establecer “canles rápidas” prioritarias para xs privilexiadxs capaces de pagalos, ou o de “desconexión dixital no ámbito laboral” (o único que se filtrou durante o período de negociacións3) e polo cal unha empresa non podería contactar cos/coas seus/súas traballadorxs fóra do horario laboral ou nos seus períodos de descanso a través das redes sociais ou do móbil persoal. Tamén son recoñecidos outros dereitos como o da “educación dixital”, que inclúe a “competencia dixital” ás xa existentes, aínda que esta xa se considerase unha competencia básica en Educación Primaria desde 20144.

Outras leis máis controvertidas foron o “dereito de rectificación na internet”, ao que se achacou que xa existise unha lei previa de 19845 exactamente para o mesmo, o cal causa duplicación de lexislacións. As críticas, e unha denuncia da PDLI6, obrigaron ao goberno para modificar a lei. Tamén foi obxecto de crítica o “dereito ao esquecemento en procuras da internet”, cuestionado por ser demasiado vago e poñer en risco a liberdade de información. As orixes desta lei7 pódense atopar nunha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza Europeo contra a empresa Google8.

Talvez sexan as críticas de opacidade inicialmente apuntadas, ou o recordo doutras decisións apresuradas e opacas no ámbito das redes, como a do Decreto contra a “República Dixital Catalá”9, as que levaron ao goberno para abrir unha consulta pública da Carta de Dereitos Dixitais, lei onde se desenvolven en maior profundidade os dereitos indicados no título X da LOPD10. A información seguirá sendo, en calquera caso, o campo de batalla desde o que se coartarán ou se recobrarán moitas das nosas liberdades.

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
2 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
3 https://www.eldiario.es/tecnologia/derecho-desconexion-digital-trabajador-garantizara_1_1920084.html
4 https://www.eldiario.es/tecnologia/derecho-desconexion-digital-trabajador-garantizara_1_1920084.html
5 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
9 https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
10 https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf

Máis Información:

Lei Orgánica de Protección de Datos e Dereitos Dixitais

Interésache:

GUATEMALA: OS ORZAMENTOS DA POBREZA

PERÚ: GOLPE DE ESTADO… E REVOLUCIÓN

ETIOPÍA: OS NACIONALISMOS ÉTNICOS COMO FERRAMENTA POLÍTICA

O ESTADO CONTRA A “DESINFORMACIÓN”

4 Responses

  1. […] DEREITOS DIXITAIS EN ESPAÑA […]

  2. […] DEREITOS DIXITAIS EN ESPAÑA […]

  3. […] DEREITOS DIXITAIS EN ESPAÑA […]

  4. […] DEREITOS DIXITAIS EN ESPAÑA […]